Polityka prywatności

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów za pośrednictwem strony www, działającego pod adresem www.hugokapet.pl (dalej: „Strona”).
 2. Dane osobowe przekazywane przez Klientów przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów wyraźnego zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej : „RODO”).
 3. Administratorem danych zbieranych za pośrednictwem Strony jest Hugo Kapet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą.
 4. Dane przetwarzane są  w celu realizacji umów sprzedaży usług, celach marketingowych lub komunikacji z Klientem gromadzone dane obejmują: imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy lub nazwę firmy i NIP Klienta, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celu bezpośredniej komunikacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 5. W przypadku wyrażenia odrębnej, wyraźnej zgody (poprzez zaznaczenie pola w formularzu lub kliknięcie przycisku z oświadczeniem o wyrażeniu zgody), dane osobowe będą przetwarzane również w innych celach, w szczególności otrzymywania informacji handlowej na podany adres e-mail  (newsletter) dotyczącej działalności, produktów, obecnych promocjach lub usług oferowanych przez Przedsiębiorcę, lub personalizowania przesyłanych treści. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, poprzez kontakt z Administratorem drogą mailową lub listowną.

§2. Cel pozyskiwania danych

 1. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych.
 2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Klientów i Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.  Administrator  może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora, zobowiązując ten podmiot do dokładania podobnych starań i podejmowania podobnych środków, jak Administrator, w celu ich ochrony. Dane Klientów, zależnie od parametrów złożonego Zamówienia i udzielonych zgód,  mogą być powierzone wybranemu w toku Zamówienia przewoźnikowi, pośrednikowi płatności, bankowi, partnerom lub księgowemu, prowadzącemu rachunkowość Przedsiębiorcy.
 3. Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.
 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Żądanie można zgłosić poprzez stosowny formularz kontaktowy, drogą mailową lub listowną. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania jej danych osobowych.
 5. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie co do każdego z tych celów lub całości.
 6. Podanie danych osobowych jest  dobrowolne, jednakże niepodanie lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych oznaczonych jako niezbędne, może uniemożliwić realizację usługi lub kontaktu.
 7. Pliki cookies. Administrator może używać plików cookies, kiedy Użytkownik korzysta z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego. Pliki cookies, które mogą zostać użyte na stronach internetowych serwisu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera – użytkownik jest anonimowy (bez podawania imienia lub nazwiska Użytkownika). Są to informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze Użytkownika, które mogą być odczytane przez serwer Administratora przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu Administratora. Administrator może także umieszczać pliki cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników w Przedsiębiorstwie. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Wyłączenie opcji akceptowania plików cookies przez użytkownika w swojej przeglądarce – zablokowanie, monitowanie ich może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Administratora.
 8. Na potrzeby ochrony przetwarzanych danych osobowych, Administrator utworzył jednolite instrukcje postępowania, gromadzenia, przechowywania danych, do których zobowiązana jest się stosować każda upoważniona osoba.
 9. W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie niniejszej Polityki prywatności oraz spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych gromadzonych przez Przedsiębiorca, należy się skontaktować z Administratorem na adres: dominik.holc@hugokapet.pl